Pago de nóminas, lo primero el capital humano

⚠️ L'equip de govern informa:

Les nòmines dels treballadors de TEUMO i les despeses en factures han sigut abonades en data: 09/08/2019.
Primerament volem agrair als treballadors, treballadores i proveïdors de l'empresa municipal la seua tasca, la seua consideració i la seua professionalitat, a pesar de la situació han continuat treballant de forma excel·lent per mantenir el nostre municipi. La demora en el pagament s'ha retardat nou dies a causa del procés de canvi de titularitat de les persones encarregades en gestionar l'empresa de serveis, un procés administratiu extern al nostre Ajuntament.
Informem que el regidor encarregat de TEUMO, el senyor Hèctor Morales Puigcerver des d'aquest moment passa a realitzar les funcions de gerent de l'empresa municipal de forma temporal i fins que el procediment de selecció de personal finalitze amb l'elecció d'una figura preparada i capacitada per a dur endavant estes funcions. Volem destacar, que el regidor no tindrà cap classe de sou addicional per les funcions desenvolupades com a encarregat.

... ... ... 

⚠️ El equipo de gobierno informa:

Las nóminas de los trabajadores de TEUMO y los gastos en facturas han sido abonadas en fecha: 09/08/2019.
Primeramente queremos agradecer a los trabajadores, trabajadoras y proveedores de la empresa municipal su tarea, su consideración y su profesionalidad, a pesar de la situación han continuado trabajando de forma excelente para mantener nuestro municipio. La demora en el pago se ha retrasado nueve días a causa del proceso de cambio de titularidad de las personas encargadas al gestionar la empresa de servicios, un proceso administrativo externo a nuestro Ayuntamiento.
Informamos que el concejal encargado de TEUMO, el señor Hèctor Morales Puigcerver desde este momento pasa a realizar las funciones de gerente de la empresa municipal de forma temporal y hasta que el procedimiento de selección de personal finalice con la elección de una figura preparada y capacitada para llevar adelante estas funciones. Queremos destacar, que el concejal no tendrá ninguna clase de sueldo adicional por las funciones desarrolladas como encargado.